EN

Belangrijk om te lezen

Algemene Voorwaarden Fun Village Rotterdam

 

Artikel 1. Definities

De aangegeven definities hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die de gebouwen en/of terreinen van Fun Village betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een overeenkomst met Fun Village sluit.
 3. Groep: 2 (twee) of meer bezoekers die Fun Village Rotterdam in georganiseerd verband bezoeken.
 4. Fun Village BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77405927.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Fun Village op grond waarvan Fun Village diensten of producten levert aan de bezoeker.
 6. Toegangsbewijs: een ticket dat de bezoeker de toegang verschaft tot Fun Village tijdens openingstijden.
 7. Website: www.funvillage.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) ieder bezoek aan een Fun Village vestiging en/of (ii) alle rechtsverhoudingen tussen Fun Village en de bezoeker, waaronder in ieder geval begrepen de overeenkomst en op alle aanbiedingen en offertes van Fun Village.
 2. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld bij het reserveren van een toegangsbewijs via de website van Fun Village en zijn tevens verkrijgbaar bij de kassa van de Fun Village vestiging. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze algemene voorwaarden welke bij het aangaan van een overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met de overeenkomst, dan is de bepaling in de overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en het voor de bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de website en in de vestiging van Fun Village, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de bezoeker wordt door Fun Village uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle door Fun Village gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Fun Village aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Fun Village aan de bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Fun Village door de bezoeker, tenzij er sprake is van een overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de overeenkomst tot stand komt op het moment dat Fun Village de bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 4. Een toegangsbewijs kan aan de kassa worden gekocht of vooraf via de website worden gereserveerd. Een toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het toegangsbewijs vermelde tijdstip.
 5. Een toegangsbewijs is persoonsgebonden en alleen geldig voor de Fun Village locatie aan de Akkeroord 10 in IJsselmonde. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Fun Village mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen door Fun Village gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

Artikel 4. Toegang tot Fun Village Rotterdam

 1. De bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd om de ruimte van het op het toegangsbewijs vermelde Fun Village te betreden.
 2. Kinderen onder 16 jaar mogen Fun Village uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. 
 3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of groep(en) die zij begeleiden.
 4. Fun Village behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

Artikel 5. Verplichtingen van de bezoeker

 1. De bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de website, de terreinen en in de gebouwen van Fun Village en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Fun Village en/of andere door Fun Village ingeschakelde derde(n).
 2. De bezoeker dient 30 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij de betreffende Fun Village vestiging aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de bezoeker of een groep, geeft Fun Village het recht om de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Fun Village. In elk geval heeft de bezoeker of de groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 3. De bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten bij Fun Village kennis te nemen van de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de website, de terreinen en in de gebouwen van Fun Village. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de huisregels en veiligheidsvoorschriften voor aanvang van de activiteiten bij Fun Village.
 4. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Fun Village de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Fun Village en/of andere door Fun Village ingeschakelde derde(n), kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de Fun Village vestiging worden ontzegd. Fun Village is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 5. Wanneer de bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Fun Village ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Fun Village de bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot de Fun Village vestiging ontzeggen.
 6. Het deelnemen aan activiteiten bij Fun Village is uitsluitend toegestaan voor bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap dat een beletsel zou kunnen vormen voor veilige deelname aan de activiteiten). Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om daar zelf van af te zien.
 7. Het is de bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten van Fun Village onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 8. Het is de bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in de gebouwen van Fun Village te nuttigen.
 9. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de bezoeker is Fun Village gerechtigd (a) de bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 6 Reservering van toegangsbewijzen

 1. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden in persoon aan de balie van de vestiging dan wel via het reserveringssysteem op de website. Een reservering via de website wordt geacht te zijn gedaan indien de bezoeker het reserveringsformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Fun Village heeft gestuurd door middel van het aanklikken van de bevestigingknop op de website. Fun Village kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Fun Village.
 2. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Fun Village.
 3. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de bezoeker geen recht op ontbinding van de overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de bezoeker het recht een overeenkomst die tot stand is gekomen via de website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Fun Village.

Artikel 7. Betaling

 1. Fun Village levert in overleg producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt in overleg voorafgaand of achteraf de geboekte activiteit. 
 2. De bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien de bezoeker niet direct reclameert, is Fun Village niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 3. In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van girale betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de bezoeker van de aan Fun Village verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de bezoeker van het betreffende terrein van Fun Village. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 4. Indien een bezoeker niet binnen de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is bezoeker direct in verzuim en is Fun Village zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Fun Village werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Fun Village is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt toegangsbewijs.

Artikel 8 Annulering

 1. Voor annulering van een overeenkomst geldt navolgende regeling:
  1. bij annulering tot 24 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit mag de bezoeker de reservering kosteloos wijzigen; en
  2. bij annulering minder dan 24 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Fun Village Rotterdam

 1. Het betreden van de gebouwen en de terreinen van Fun Village en het deelnemen aan activiteiten op de trampoline is voor rekening en risico van de bezoeker. De bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van de gebouwen en de terreinen van Fun Village deelname aan de activiteiten risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Fun Village is niet aansprakelijk voor schade van de bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Fun Village.
 3. Fun Village is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de overeenkomst door Fun Village.
 4. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Fun Village niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de bezoeker, ook niet in het geval gebruik wordt gemaakt van kluisjes van Fun Village. De bezoeker vrijwaart Fun Village van iedere aanspraak ter zake.
 5. Fun Village is niet aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van Fun Village is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Fun Village in het betreffende geval uitkeert.
 7. Vorderingsrechten van de bezoeker uit welke hoofde ook jegens Fun Village in verband met een bezoek aan Fun Village vervallen in elk geval indien bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Fun Village heeft ingesteld.
 8. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Fun Village in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van de Fun Village of door Fun Village ingeschakelde derde(n)) van de bezoeker of bezoekers, die de bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Fun Village bezoeken.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is de bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van de Fun Village vestiging bij de vestigingsmanager te melden.
 2. De bezoeker en de vestigingsmanager van Fun Village zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan de bezoeker de klacht binnen 14 dagen na diens bezoek aan Fun Village bij de directie van Fun Village indienen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Fun Village is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, indien en zolang Fun Village daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Fun Village toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Fun Village verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Fun Village en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
 2. Schade van de bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Fun Village schriftelijk zijn vastgelegd en door de bezoeker schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Fun Village.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende overeenkomst.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 5. Fun Village behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 6. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 7. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene (veiligheids) voorwaarden Real Axe Throwing 

 

 1. Het betreden van de gebouwen/terreinen van Real Axe Throwing Rotterdam (RAT) en het deelnemen aan de activiteiten, welke RAT aanbiedt, kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen en derhalve tot schade lijden aan goederen en mogelijk (ernstig) lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het betreden en gebruik van deze activiteiten is dan ook geheel op eigen risico en stelt RAT in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade van de bezoeker/deelnemer van welke aard dan ook, tenzij de bezoeker/deelnemer kanbewijzen dat dit het rechtstreeks gevolg is van grove schuld, opzet of nalatigheid van RAT;
 2. Voorafgaande aan deelname dient er een Waiver getekend te worden;
 3. Deelname aan deze activiteiten vraagt om een bepaalde fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers. Het is aan de deelnemers zelf om te oordelen of zij hier aan voldoen; te denken valt hier aan bepaalde medische aandoeningen, die een veilige deelname in de weg staat. Mocht u daar aan twijfelen, neem dan vooraf contact op met de leiding van RAT, zodat in overleg dit kan worden vastgesteld;
 4. Deelname aan de activiteiten van RAT is toegestaan vanaf 18 jaar;
 5. De deelnemer dient zich te houden aan de veiligheids- en instructieregels, welke wordt getoond op het filmpje en worden vermeld door de instructeurs;
 6. Tijdens deelname aan de activiteiten van RAT is het verplicht om dichte schoenen en geen hoge hakken te dragen en bij voorkeur makkelijk zittende kleding;
 7. Aanwijzingen en opdrachten van de instructeurs tijdens het verblijf binnen RAT dienen te allen tijde opgevolgd te worden;
 8. Het gebruik van alcohol, drugs of andere middelen die gevaar opleveren voor de bezoeker/deelnemer en haar omgeving tijdens het verblijf bij RAT, zijn ten strengste verboden en geven recht tot ontzeggen van de ruimte. Ook het roken binnen deze ruimte is verboden;
 9. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is RAT niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de bezoeker; ook niet in het geval dat er is gebruik gemaakt van een kluisje;
 10. Voor de schade van de bezoeker/deelnemer, van welke aard dan ook, welke voortkomt uit het niet houden of onvoldoende naleven van alle eerder genoemde regels, vrijwaart de bezoeker/deelnemer RAT voor iedere aanspraak ter zake van door haar ingeschakelde derden;
 11. Het maken van foto’s en video’s zijn toegestaan, mits vanaf een andere baan dan wel op veilige afstand;
 12. De Instructeurs dan wel de leiding van RAT behouden zich het recht voor om personen, die zich niet houden aan bovenstaande regels, de toegang tot het terrein van RAT te ontzeggen.